Изборът на домоуправител е задължителен за жилищните кооперации. Това се прави на общо събрание на всички собственици на жилища във входа или кооперацията. Често има проблем с намиране на подходящия човек, но все пак се попълва протокола с избраното лице.

Домоуправителят е отговорен за опазване и поддържане на общата етажна собственост. Това е много отговорна задача, защото всичко се свежда до необходимите финансови средства, а те трудно се събират. Това е една от причините да няма желаещи да се занимават с общите проблеми. Освен това за всичко е необходимо време, което трябва да се отдели от собственото и то без никаква полза за самия човек.

Задълженията са много. Преди всичко трябва да се познава закона за етажната собственост и да се прилага. Всеки иска стълбището да е светло и чисто, а това става с пари. Трябва да се наеме чистач, да се плащат общите сметки за ток, вода, асансьор, при наличие на такъв. Да се търсят фирми за различни ремонтни дейности, да се плаща за това и отново вечния проблем – някои от собствениците не искат да плащат за общата собственост, а я ползват. Трудно се работи, когато няма разбиране от страна на някой от съсобствениците.

Освен всички тези проблеми, домоуправителят трябва да следи за спазване на вътрешния ред, да води домовата книга, да отчита всички приходни и разходни документи. Проблемите с нарушаване на почивката и шумните съседи често са водещи в някои кооперации. Разрешаването им изисква намеса на избрания управител, а често се случва това да са близки познати или роднини и е трудно решението да е справедливо.

Всички посочени проблеми до тук и още много, които всеки от нас ги знае, са причина домоуправител трудно да се избере. Тези обстоятелства породиха професионалното управление на общата етажна собственост. Професионалните домоуправители са идеалния избор за всяка жилищна кооперация. С поемане управлението на вашата кооперация от професионален домоуправител, вие само ще спечелите. Ще се радвате на добре поддържана обща собственост и на приятни междусъседски отношения. Това е правилното решение и много кооперации вече си решиха проблема чрез фирма за професионално управление.